Junghoontech Co., Ltd.


CEO                        Younha Oh

Establishment           2007

Address      Room 310, 7, Seongsui-ro 7-gil, Seongdong-gu, Seoul, korea

Homepage             Company           l   www.junghoontech.com

                              Online Shop      l   www.jhshop.co.kr

트렌드한 디지털 기계 및 악세사리 수입 전문 회사 (주)정훈테크

글로벌한 흐름을 잘 파악하여 세계 각국에서 디지털 기계 및 악세사리를 수입, 유통하는 회사입니다.